JAVNI NATJEČAJ za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj temeljem članka 28. i 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj i članka 2. i 5 Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa i temeljem Odluke Odbora Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj od 3.4.2024. godine raspisuje


                                                                                        JAVNI NATJEČAJ
                                                                                     za izbor ravnatelja/ice
                                                      Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj

Izrazi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.
- završen tečaj za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova
- poznavanje rada na računalu
- vozačka dozvolu B kategorije
Za natječaj je potrebno dostaviti:
- molbu
- životopis
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
- motivacijsko pismo
- viziju rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Ozalj za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslik diplome),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (izjava kandidata),
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a),
- uvjerenje o završenom obrazovanju za izradu i provedbu EU projekata,
- preslik vozačke dozvole
U slučaju da se na javni natječaj javlja kandidat/kinja koji/a je već obnašao/la dužnost ravnatelja/ice, isti/a mora dostaviti:
- Izvješće o radu ravnatelja/ice tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu,
- pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja/ice na propisanom P-1 obrascu,
- potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje iz članka 4. stavka 1. Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa ako takvu potvrdu ima.
Obrasce je moguće preuzeti na službenoj stranici Hrvatskog Crvenog križa na slijedećoj poveznici: http://www.hck.hr/ Tko smo / Natječaji. Ispunjeni obrasci dio su formalnih uvjeta javnog natječaja.
Ravnatelj/ica obnaša dužnost na mandatno razdoblje od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na službenim stranicama Gradskog društva Crvenog križa Ozalj i službenim stranicama Hrvatskog Crvenog križa.
Prijavu za natječaj treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj, Kurilovac 1, 47 280 Ozalj s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od šezdeset (60) dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Ravnatelja/icu imenuje Odbor GDCK Ozalj uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu će mu/joj se dostaviti pisana obavijest.


                                                                                                                                                            Hrvatski Crveni križ
                                                                                                                                                            Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj


Ispis